Αστυνομική διάταξη για ρίγανη και άλλα αρωματικά φυτά

rigani

Αστυνομική διάταξη για την αλισφακιά, την ρίγανη, την κάππαρη, το θυμάρι και άλλα αρωματικά φυτά, εκδόθηκε από το δασαρχείο Δωδεκανήσου! Σύμφωνα με την διάταξη, οι κάτοικοι των νησιών μας μπορούν να μαζεύουν αυτά τα φυτά, μόνο για δική τους χρήση.
Για εμπορικούς λόγους, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

Η ίδια διάταξη προβλέπει ότι οι κάτοικοι των νησιών μας επιτρέπεται να μαζεύουν μέχρι δύο κιλά μανιτάρια ενώ για την μεταφορά φυλλοχώματος από τα δάση, απαιτείται πρώτα άδεια.
Ειδικότερα, στην απόφαση του δασαρχείου αναφέρονται τα εξής:

«Ι. Απαγορεύουμε
α) Την εκρίζωση, κοπή, συλλογή και μεταφορά παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, βαφικού, αρτυματικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας, από δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και από δημόσιες χορτολιβαδικές-βραχώδεις εκτάσεις, χωρίς την

προηγούμενη άδεια της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα είδη που αναφέρονται στην παρακάτω παρ. ΙΙ της παρούσας, με τους όρους αυτής.

β) Την εκρίζωση, την συλλογή ανθέων, βολβών ή την αποκοπή βλαστών, συνολικά και χωρίς εξαίρεση φυτών της οικογένειας των Oρχεοειδών (Orchidaceae), της οικογένειας των Κρινοειδών (Liliaceae) και της οικογενείας των Παιωνιιδών (Paeoniaceae).

ΙΙ. Επιτρέπουμε
α) αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη των ατομικών αναγκών, τη συλλογή μετά την εποχή της ανθοφορίας, με κοπή του στελέχους (απαγορευμένης αυστηρά της εκρίζωσης) ειδών των φυτών τα οποία δεν προστατεύονται από διεθνείς Συμβάσεις ή την Εθνική Νομοθεσία, όπως, Ρίγανη (Origanum sp.), Φασκόμηλο ή Αλιφασκιά (Salvia.sp.), Θρούμπι (Satureja

sp.), Θυμάρι (Thymus sp.), Μέντα (Mentha sp.), Ασφάκα ή Παπουλιά (Phlomis sp.). Καθώς και των ειδών Κάππαρη (Capparis sp.) και Κρίταμο (Crithmum sp.) κατά το κατάλληλο ανά είδος στάδιο συλλογής. Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω ειδών ανέρχεται μέχρι του ποσού του μισού (½) κιλού κατ’ άτομο την ημέρα.

β) για εμπορική χρήση και μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, τη συλλογή και μεταφορά των παραπάνω ειδών σε μεγαλύτερες ποσότητες, η οποία θα εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο και στην οποία θα καθορίζονται επακριβώς η ποσότητα, η περιοχή και το χρονικό διάστημα συλλογής ανά είδος.

Σημειώνεται ότι δεν ικανοποιούνται αιτήματα όταν οι περιοχές συλλογής εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει συγκεκριμένων διατάξεων (περιοχές απόλυτης προστασίας, Natura, κ.α.) οι οποίες απαγορεύουν τη συλλογή όλων ή κάποιων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή όπου υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και της λειτουργίας του οικοσυστήματος.

ΙΙΙ. Επιτρέπουμε καθ ́ όλο το έτος, τη συλλογή μανιταριών (μυκήτων), μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών κατ ́ άτομο και ανά ημέρα και μόνο με κοπή του υπέργειου τμήματος του μανιταριού.

Απαγορεύεται η συλλογή με εκρίζωση καθώς και η συλλογή ποσού μεγαλύτερου των δύο (2) κιλών χωρίς προηγούμενη άδεια της δ/νσης δασών δωδεκανήσου.
Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγόμενων μανιταριών γίνεται με απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.

ΙV. Επιτρέπουμε την απόληψη και μεταφορά φυτοχώματος (φυλλόχωμα), από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, μόνο μετά από έγκριση της δ/νσης δασών δωδεκανήσου.

ΙV. Επιτρέπουμε καθ ́ όλο το έτος τη συλλογή άγριων εδώδιμων καρπών ή καρπών για φαρμακευτική χρήση, απαγορευμένης της κλάδευσης των θάμνων και δένδρων, μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών κατ’ άτομο και ημέρα.

Απαγορεύεται η συλλογή ποσοτήτων πέραν των παραπάνω χωρίς την άδεια της δ/νσης δασών δωδεκανήσου.

Γενικοί όροι:
Η παρούσα ΔΑΔ ρυθμίζει τις δευτερεύουσες καρπώσεις σε δάση που:
α. δεν υπάρχουν εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας,
β. υπάρχουν εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας χωρίς πρόβλεψη δευτερευουσών καρπώσεων,

γ. αιτείται η συλλογή ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας που δεν περιλαμβάνονται στις δευτερεύουσες καρπώσεις της διαχειριστικής μελέτης ή του πίνακος υλοτομίας, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν αιτήματα για συλλογή ειδών τα οποία:

α. περιλαμβάνονται στον πίνακα Α του Π.δ.67/1980 (ΦΕΚ Α ́ 23) και είναι απόλυτης προστασίας
β. δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων του τρέχοντος έτους και συνεπώς δεν υπάρχει καθορισμένο μίσθωμα

1. Δεν ικανοποιούνται αιτήματα όταν οι περιοχές συλλογής εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει συγκεκριμένων διατάξεων (περιοχές απόλυτης προστασίας, Natura κ.α.) οι οποίες απαγορεύουν τη συλλογή όλων ή κάποιων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή όπου υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και προστασίας του οικοσυστήματος

2. Η παρούσα ΔΑΔ ισχύει για τις εκτάσεις της περιοχής αρμοδιότητας της δ/νσης δασών δωδεκανήσου για τα είδη και τις περιοχές συλλογής που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 και 3 των γενικών όρων.

3. Η χρονική διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων της Υπηρεσίας μας θα καθορίζεται κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι όπου στην παρούσα αναφέρεται η έκφραση «άδεια της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου», αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και όπου απαιτείται καταβάλλεται το αντίστοιχο μίσθωμα του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια, προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής συλλογής και του νομού Δωδεκανήσου.

Τα δασικά προϊόντα της παρούσας, των οποίων η συλλογή επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη άδεια της δασικής αρχής, προορίζονται μόνο για τη κάλυψη ατομικών αναγκών, απαγορευμένης της χρήσης τους για εμπορικούς σκοπούς.

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας, άρθρο 268 §3 και άρθρο 287 §22 του Ν.δ. 86/1969 όπως ισχύουν καθώς και με το άρθρο 28 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4042/12. Τα δε παρανόμως συλλεγμένα προϊόντα κατάσχονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.δ.86/1969 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4138/2013.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει μέχρι της ανακλήσεώς ή τροποποιήσεώς της και καταργεί κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της δ/νσης δασών δωδεκανήσου, της Ελληνικής Αστυνομίας, της δημοτικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου
Μπαλατσούκα Αικατερίνη
δασολόγος MSc»

Το διαβάσαμε από το: Αστυνομική διάταξη για τη ρίγανη… http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/06/blog-post_9025.html#ixzz2WlxR1Wpi

One comment on “Αστυνομική διάταξη για ρίγανη και άλλα αρωματικά φυτά

 1. Oταν ακούς κραυγές ενάντια στους «παράλογους δασολόγους», τότε κάποια καταστροφικά συμφέροντα κρύβονται από πίσω. Από τον κανόνα αυτό, που αφορά καταπατητές, οικοδομικούς συνεταιρισμούς και άλλα ευαγή ιδρύματα, δεν εξαιρούνται και εκείνοι που εκστρατεύουν τελευταία ενάντια σε δασολόγους που «παραλογίζονται» και δεν αφήνουν τον «κοσμάκη» να μαζέψει αρωματικά φυτά και βότανα από τα βουνά μας.
  Αναφερόμαστε σε δημοσιεύματα που διακινούνται κυρίως μέσω του Ιντερνετ. Αυτοί που τα γράφουν είτε άσχετοι και παρασυρμένοι είναι είτε στο κόλπο. Δουλεύουν, δηλαδή, για τα συμφέροντα
  διάφορων αετονύχηδων, που ξαμολάνε μετανάστες στα βουνά για να σαρώσουν αρωματικά φυτά και βότανα. Έναντι πινακίου φακής για τους μετανάστες, με ικανότατο κέρδος για τους εμπόρους, καθώς πουλάνε τα συλλεγόμενα σε ψηλές τιμές, ιδιαίτερα στις τουριστικές αγορές.
  Όταν σε ελληνικό νησί κατάσχεται φορτίο ενός μόνον εμπόρου με ενάμιση τόνο τσάι του βουνού, το οποίο μαζεύτηκε παράνομα (χωρίς την απαραίτητη άδεια από τη δασική υπηρεσία και χωρίς να πληρωθεί κανένα αντίτιμο στο κράτος), δεν έχουμε να κάνουμε με τον «κοσμάκη» που πήγε να μαζέψει ρίγανη και θυμάρι για την κουζίνα του, αλλά με αδίστακτους λαθρέμπορους και καταστροφείς του περιβάλλοντος.
  Άλλωστε, στους ιδιώτες επιτρέπεται να μαζέψουν βότανα και αρωματικά φυτά από τα δάση και τις φρυγανώδεις εκτάσεις, δωρεάν για προσωπική τους χρήση, αλλά υπό όρους. Και η εμπορική συγκομιδή επιτρέπεται, με άδεια από την αρμόδια δασική υπηρεσία, φυσικά. Οχι «μπάτε σκύλοι, αλέστε…», που οδηγεί σε συστηματική καταστροφή. Αυτή απαγορεύεται και αυτή προσπαθούν να αποτρέψουν οι δασολόγοι.
  Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ευθύνη για τις καταστροφικές διαστάσεις που έχει πάρει αυτή η μπίζνα έχει και το υπουργείο Γεωργίας, το οποίο, χωρίς να έχει καμιά αρμοδιότητα για τις δασικές, φρυγανώδεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις κ.λπ. (αυτές ανήκουν στη διαχείριση των δασικών υπηρεσιών, οι οποίες πλέον υπάγονται στο ΥΠΕΚΑ), εκδίδει σωρηδόν, μέσω των περιφεριεκάν υπηρεσιών του, άδειες συλλογής αρωματικών φυτών και βοτάνων, χωρίς καμιά μελέτη, χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς γνώση του αντικειμένου τελικά.
  Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι υπάρχει σχετική αλληλογραφία ανάμεσα στις δασικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και το υπουργείο Γεωργίας, το οποίο κλήθηκε να σταματήσει να δίνει άδειες στους διάφορους αετονύχηδες που τις ζητούν.
  Για όσους γνωρίζουν, το θέμα κάθε άλλο παρά ασήμαντο είναι. Οπως αναφέρει έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, με τίτλο «Προστασία αρωματικών-μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας», τελευταία υπάρχουν αναφορές δασικών υπηρεσιών σχετικά μ’ αυτό το θέμα και γι’ αυτό εκδίδεται οδηγία για την προστασία αυτών των φυτών.
  «Τα αυτοφυή αρωματικά-μελισσοτροφικά φυτά και τα φαρμακευτικά βότανα της χώρας καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις του ελλαδικού χώρου, συμμετέχοντας στη σύνθεση δασικών και χορτολιβαδικών συστημάτων, συγκροτώντας μαζί με τη δασική και χορτολιβαδική βλάστηση περιοχών, οικοτόπους με οικολογική αξία, για τη βιοποικιλότητά τους και τον οικοσυστηματικό τους ρόλο. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζουν τοπιακά περιοχές της χώρας και συνδέονται ιστορικά με την πορεία τόπων. Επιπλέον, συμμετέχουν στην οικονομία περιοχών με τις προσφορές τους, όπως π.χ. με τη συμβολή τους στη μελισσοκομία».
  Ψιλά γράμματα όλα τούτα για εκείνους που βλέπουν μόνο το κέρδος και την αρπαχτή, όμως ο συγγραφέας του κειμένου περνάει αμέσως στο «ψητό», που δεν μπορεί ν’ αφήσει αδιάφορο κανέναν άνθρωπο που θέλει να προστατεύεται το περιβάλλον (ό,τι απέμεινε απ’ αυτό, τελοσπάντων). Γράφει: «Πολλά από τα φυτά αυτά τείνουν προς εξαφάνιση από περιοχές που κάποτε αφθονούσαν, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, που ενεργούνται σε βάρος τους (καταστροφική εκρίζωσή τους, συλλογή κατά την ανθοφορία τους, συνεχείς πυρκαγιές, εκχερσώσεις κλπ.)».
  Και καταλήγει ο συντάκτης του εγγράφου: «Χρέος των δασικών υπηρεσιών της χώρας είναι να προστατέψουν τις εκτάσεις όπου φύονται τα ανωτέρω φυτά, εφαρμόζοντας τις σχετικές για το σκοπό αυτό διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αλλά και τα ίδια τούτα τα φυτά, με την έκδοση δασικών απαγορευτικών διατάξεων προστασίας τους».
  Στο θέμα θα επανέλθουμε, γιατί το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται. Επειδή, όμως, δεν μας αρέσει να μιλάμε με υπονοούμενα, πρέπει να πούμε σε εκείνους που επιτέθηκαν ιντερνετικά, με χυδαιότητες και σεξιστικά σχόλια, ενάντια στη διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου που εξέδωσε δασική αστυνομική διάταξη (παρόμοιες διατάξεις έχουν εκδώσει άλλες τουλάχιστον δεκαοχτώ Διευθύνσεις Δασών της χώρας), ότι μάλλον συμφέροντα εξυπηρετούν και όχι τον «κοσμάκη», όπως λένε, λαϊκίζοντας με φαιό τρόπο.
  Η διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, για να προστατεύσει τον τόπο από την καταστροφή. Όταν επιτρέπει στους ιδιώτες να μαζεύουν μισό κιλό από κάθε βότανο την ημέρα, δωρεάν, δεν απαγορεύει στον «κοσμάκη» να μαζέψει τσάι, θρούμπι και θυμάρι, αλλά στους εμπόρους να καταστρέφουν ολόκληρες εκτάσεις με αρωματικά φυτά και να κερδοσκοπούν σε βάρος του περιβάλλοντος, αλλά και των κρατικών ταμείων.
  Με την ίδια λογική («να κόψει ο κοσμάκης ξύλα να ζεσταθεί») έγινε τεράστια καταστροφή δασών από λαθρϋλοτόμηση, την οποία ενθάρρυνε το ίδιο το κράτος με τις αλλαγές που επέφερε στη νομοθεσία. Ποντάροντας στην άγνοια του κόσμου, με φασίζοντα λαϊκισμό, αβαντάρουν τώρα και την εξαφάνιση των τόσο πολύτιμων αρωματικών φυτών και βοτάνων, παρουσιάζοντας τους δασολόγους σαν «τρελούς» ή προσπαθώντας ν’ αφήσουν άλλου είδους υπαινιγμούς σε βάρος τους.
  Πηγή
  ΠΗΓΗ

  katohika.gr/
  oxafies.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s