Ενισχυμένη θαλάσσια και παράκτια διακυβέρνηση, προωθεί η ΕΕ

Greek Christmas ship [hd] - Kostas3001Με ευρωπαϊκή νομοθεσία θα ρυθμίζουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέματα σχετικά με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ)και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ), στο πλαίσιο διαχείρισης των ωκεανών μέσω της ενισχυμένης θαλάσσιας και παράκτιας διακυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υπέβαλε σχετική οδηγία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το σχέδιο οδηγίας προβλέπει τη θέσπιση και την εφαρμογή από τα κράτη μέλη θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, προκειμένου, όπως αναφέρεται, να επιτευχθούν οι εξής στοχοι:

α)Η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, προωθώντας την ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση

β) Η προώθηση της ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών και την παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών ως προς το κόστος θαλάσσιων διαδρομών σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας των λιμένων και της ασφάλειας των μεταφορών

γ)Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της ανάπτυξης του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων

δ) Η διασφάλιση της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, καθώς και η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προκειμένου να επιτύχουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και μείωση των κινδύνων της θαλάσσιας ρύπανσης και

ε) Η εξασφάλιση παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή.

Ειδικές ελάχιστες απαιτήσεις για τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον χαρτογράφηση των θαλάσσιων υδάτων, η οποία να εντοπίζει την πραγματική και δυνητική χωρική και χρονική κατανομή όλων των σχετικών θαλάσσιων δραστηριοτήτων για να επιτύχει τους στόχους που προαναφέρθηκαν

Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις παρακάτω δραστηριότητες:

α) τις εγκαταστάσεις για την εξόρυξη ενέργειας και για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας

β) τις εγκαταστάσεις και υποδομές για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου

γ) τις οδούς θαλάσσιων μεταφορών

δ) τις διαδρομές υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών

ε) τις περιοχές αλιείας

στ) τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής

ζ) τους τόπους προστασίας της φύσης.

Ειδικές ελάχιστες απαιτήσεις για τις στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών

Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις παρακάτω δραστηριότητες:

α) τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για την εξόρυξη ενέργειας και για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας

β) την ανάπτυξη υποδομής, εγκαταστάσεων ενέργειας, μεταφορών, λιμένων, θαλάσσιων έργων και άλλων δομών, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης υποδομής

γ) τη γεωργία και τη βιομηχανία

δ) την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια

ε) τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων, των οικοσυστημικών υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του παράκτιου τοπίου και των νησιών και

στ) τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της υπό έγκρισης οδηγίας εφαρμόζονται σε θαλάσσια ύδατα και σε παράκτιες ζώνες.

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια. Τα κράτη μέλη, ωστόσο, προσπαθούν να εξασφαλίζουν ότι οι σχετικές δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο συμβατό με τους στόχους της οδηγίας.

3. Οι διατάξεις της οδηγίας δεν θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για την πολεοδομία και τη χωροταξία.

Συνεργασία με άλλα κράτη μέλη

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη που συνορεύουν με μια παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου κράτους μέλους πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης ή της θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η συνεργασία αυτή λαμβάνει ιδίως υπόψη ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η διασυνοριακή υποδομή.

2. Η συνεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επιδιώκεται μέσω:

α) περιφερειακών θεσμικών δομών συνεργασίας που καλύπτουν την παράκτια ζώνη ή τη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, ή

β) ενός δικτύου των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή και/ή υποπεριοχή.

Συνεργασία με τρίτες χώρες

Τα κράτη μέλη που διαβρέχονται από μια παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συντονίζουν τα θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια και τις στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών με την εν λόγω τρίτη χώρα στην οικεία θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και στην οικεία παράκτια ζώνη.

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ.

Κόστος εφαρμοπγής της ΟΔΠΖ

Το κόστος εφαρμογής για την πλήρη υλοποίηση της ΟΔΠΖ στην ΕΕ εκτιμάται σε 200 εκατ. ευρώ για τα έξοδα εκκίνησης και 20 εκατ. ευρώ ετησίως για τις δαπάνες λειτουργίας. Τα έξοδα εκκίνησης είναι αβέβαια, διότιεξαρτώνται από τα εθνικά και

περιφερειακά πλαίσια στα κράτη μέλη.

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της υπό έγκρισης οδηγίας εφαρμόζονται σε θαλάσσια ύδατα και σε παράκτιες ζώνες.

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια. Τα κράτη μέλη, ωστόσο, προσπαθούν να εξασφαλίζουν ότι οι σχετικές δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο συμβατό με τους στόχους της οδηγίας.

Όπως, διευκρινίζεται, οι διατάξεις της οδηγίας δεν θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για την πολεοδομία και τη χωροταξία.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της οδηγίας, νοούνται:

1. Ως «παράκτια ζώνη», η γεωμορφολογική περιοχή εκατέρωθεν της ακτογραμμής που έχει ως θαλάσσιο όριο το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων των κρατών μελών, και ως χερσαίο όριο το όριο που ορίζεται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.

2. Ως «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική», η πολιτική της Ένωσης που έχει ως στόχο να προαγάγει τη συντονισμένη και συνεκτική λήψη αποφάσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολιτικών και μέσω της συναφούς διεθνούς συνεργασίας.

3. Ως «θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή» νοούνται οι θαλάσσιες περιφέρειες και υποπεριφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

4. Ως «θαλάσσια ύδατα» νοούνται τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/EΚ.

5. Ως «κοινό» νοείται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και οι ομάδες αυτών.

Blog:marina anastas.kourbela Αναρτήθηκε στις 18/3/2013,ώρα: 3.40μμ

(Προσοχή!To γνήσιο κείμενο βρίσκεται στο Blog: marina anastas.kourbela . Aναδημοσιεύσεις , του κειμένου με τμηματικές αναφορές, διαφοροποιήσεις,κλπ. σε άλλα Blogs δεν αποτελούν δικές μας ενέργειες).
olympia.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s